BALDONES MĀKSLAS SKOLA
Mācību priekšmeta
DARBS MATERIĀLĀ – STIKLA VEIDOŠANA
programma


Apjoms: 70 stundas


1. Mācību priekšmeta mērķi:

 • Iepazīties ar stikla mākslas būtību un stikla īpašībām, veidiem un mākslā pielietojamajām tehnikām;
 • Dot iespēju apgūt stikla mākslas pamatprincipus, paņēmienus un tos praktiski pielietot;
 • Pilnveidot audzēkņos telpisko uztveri un trīsdimensionālu darbu veidošanas iemaņas;
 • Izkopt audzēkņu prasmi realizēt savu radošo ieceri no ideju skices līdz praktiskam darbam;
 • Attīstīt audzēkņiem prasmi pielietot zīmēšanā apgūtās iemaņas trīsdimensionālu darbu ieceres skicēšanā un projektēšanā;
 • Veidot audzēkņiem prasmi kompozīcijā iegūtās zināšanas pielietot darbā ar stiklu;
 • Pielietot stikla materiālu mākslā un dizainā.


2. Mācību priekšmeta uzdevumi:

1) Pirmajā mācību gadā:

 • veidot praktiskas darba iemaņas;
 • izmantot stiklu vienkāršās kompozīcijās, ievērojot attēlojamo objektu proporcijas un kompozīcijas attiecības;
 • attīstīt izpratni par stikla pielietojuma daudzveidību.


2) Otrajā mācību gadā, pēc audzēkņa izvēles, noslēguma darba izstrādei:

 • pielietot zināšanas par stikla materiāla specifiku un iespējām;
 • izprast apgaismojuma ietekmi uz krāsu, formu un stikla materiāla īpašībām (gaismas caurlaidību);
 • veikt ilgtermiņa un īstermiņa vingrinājumus un materiāla testus, lai sasniegtu iecerētā darba vizuālo izteiksmīgumu;
 • sagatavot audzēkņus uzņemšanai mākslas profesionālās vidējās izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” un ”Dizains”.


3. Mācību sasniegumu vērtēšana:

Zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu skalā. Vērtēšana notiek:

 • uzsākot risināt tēmu – ievadvērtēšana, kurā noskaidro audzēkņu sākumzināšanas un konkrētā uzdevuma izpratni;
 • darba procesā – vērtējot piedāvātās tēmas risinājumus, organizējot pārrunas un veicot korekcijas uzmetumos un skicēs (pašvērtējums, grupas biedru vērtējums un skolotāja vērtējums);
 • analizējot konkrēto pabeigto darbu, noslēdzot tēmu;
 • semestra un mācību gada beigās – darbu skatēs;
 • izvērtējot noslēguma darba ideju skices, darba zīmējumus un projektus.


4. Vērtēšanas kritēriji:

Balles

Vērtējuma skaidrojums

10 balles

(izcili)

Prot plānot idejas īstenošanai paredzēto laiku, patstāvīgi izvēlas darbam nepieciešamos materiālus, uzdevumu veic ar radošu pieeju un izprot paša radītās idejas un darba vērtējumu. Patstāvīgi strādā pie dažāda veida studijām, vāc un apkopo metodiskos materiālus.

9 balles

(teicami)

Audzēknis pierāda nevainojamas zināšanas, augsti attīstītas domāšanas un radošās darba prasmes. Darba gaitā spēj patstāvīgi vērtēt darba attīstību atbilstoši uzdevumam un savai iecerei.

8 balles

(ļoti labi)

Uzdoto veic apzinīgi, parāda labus dotumus un spējas, kā arī attīstītas gribas īpašības, darbos parādās radošo spēju iezīmes, spēj aizstāvēt savu viedokli.

7 balles

(labi)

Apgūst mācību priekšmeta programmas prasības. Audzēknis prot zināšanas un prasmes izmantot pēc parauga, uzdoto veic apzinīgi, strādā patstāvīgi, zināšanās un prasmēs sastopami nesvarīgi trūkumi.

6 balles

(gandrīz labi)

Apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības. Audzēknis zina pamatprincipus, taču iemaņas un prasmes nav pietiekoši stabilas un pārliecinošas (nespēj patstāvīgi veikt uzdevumu, bieži lūdz konsultāciju).

5 balles

(viduvēji)

Pamatvilcienos apgūta mācību priekšmeta programma, taču zināšanās un prasmēs ir daudz trūkumu, uzdoto veic inerti.

4 balles

(gandrīz viduvēji)

Mācību priekšmeta programma apgūta 50% apjomā. Zināšanas un prasmes ir nestabilas, neatšķir būtisko no mazsvarīgā, uzdoto veic bez īpašas intereses.

3 balles

(vāji)

Zināšanas, prasmes un iemaņas apgūst virspusēji, tās ir nepietiekošas. Audzēknis pieļauj daudz kļūdu, neizpilda skolotāja norādījumus.

2 balles

(ļoti vāji)

Apgūtas atsevišķas zināšanas, prasmes un iemaņas, bet nav spēju tās praktiski izmantot. Nav intereses par mācībām.

1 balle

(ļoti, ļoti vāji)

Nav izpratnes par priekšmeta būtību un iemaņām tajā.


5. Mācību darba formas:

Mācību stundā apvienojas teorētisko zināšanu apguve ar praktiskiem vingrinājumiem un paveiktā darba analīzi un izvērtējumu:

 • grupā un individuāli;
 • mācību nodarbība, izstāde, ekskursija, konsultācija, lekcija, skate.


6. Mācību darba metodes un paņēmieni

 • Jautājumu jeb sokrātiskā metode (saruna, diskusija, prāta vētra, spēle, pētījums un projekts), lai veicinātu skolēnu izziņas spēju attīstību, stimulētu radošo procesu, attīstītu viņu prasmi izmantot zināšanas, formulēt domu un argumentēt viedokli.
 • Atklājumu metode (eksperiments, radošs individuāls darbs, radošs darbs grupā, pētījums un projekts) stimulē skolēnu patstāvīgos meklējumus, padziļina interesi par mācību priekšmetu, attīsta prasmi patstāvīgi pieņemt lēmumus, izmantot dažādus informācijas avotus.
 • Norādošā jeb direktīvā metode (stāstījums, lekcija, demonstrējums) sniedz informāciju daudziem skolēniem vienlaicīgi un īsā laikā.


7. Mācību darbam nepieciešams:

 • aprīkojums:
  • stikla kausēšanas krāsns;
  • slīpēšanas aparatūra ar mazo slīpējamo galvu (1 gab.);
  • galdi, tāfele, papīrgrozs, izlietne, skapis instrumentiem, skapis darbu glabāšanai;
 • materiāli un instrumenti:
  • stangas – stikla laušanai (4 gab.);
  • stangas stikla drupināšanai – graušanai (4 gab.);
  • stikla slīpēšanas švamme (6 gab.);
  • stikla griežamie naži (4 gab.);
  • aizsargbrilles (8 gab.);
  • aizsargcimdi (8 gab.);
  • minerāleļļa stikla griezējiem (1 gab.);
  • seperātors (primeris) līdzeklis krāsns plauktu apstrādei;
  • ūdens noturīgi marķieri (10 gab.);
  • stikls dažāda biezuma un krāsas;
  • metāla lineāli (10 gab.);
  • paliktnis griešanai (7 gab.);
  • stikla emaljas krāsas (t 780 - 800 C);
  • stikla līme;
  • papīrs skicēm, dažāda biezuma papīri, kartoni, akvareļu papīrs;
  • otas, krāsas, paletes, ūdens trauki, avīzes, ģipsis, plastilīns, PVA līme, šķēres;
 • uzskates līdzekļi:
  • metodiskā fonda materiāli, paraugi, shēmas, reprodukcijas u.c.


8.Mācību priekšmeta programmas satura apguves secība

Mācību gads, semestris

Tēmas secībā pa mācību gadiem un semestriem

Stundu skaits

Sasniedzamie rezultāti: zināšanas, prasmes un iemaņas.

1.mācību gads I semestris

Iepazīšanās ar darba piederumiem un stikla materiālajām īpašībām.

Darba vietas iekārtošana.

4

Stikla darba instrumentu atpazīšana pēc pielietojuma.

Rokas trenēšana, iemaņas noteiktu laukumu griešanai.

Mērinstrumentu lietošana

Stikla apgleznošana

6

Iemaņas stikla apgleznošanā. Skici pārnest uz stikla.

Reljefs stikla cilnī.

Darbu skate (izstāde).

5

Veidot stikla cilni. Sagatavot darbu pa soļiem: skice - makets – forma – stikla cilnis.

1.mācību gads II semestris

Stikla krāvums

10

Prot izveidot tehnisku zīmējumu. Attīsta iemaņas mērinstrumentu izmantošanā. Iemaņas stikla šķautņu apstrādē.

Mozaīka.

Faktūra.

Darbu skate (izstāde).

10

Iemaņas stikla griešanā ar piemērotiem instrumentiem. Virsmas faktūras veidošana. Vērtē un prezentē darbu.

   

Kopā 35

 

2.mācību gads

I semestris

Improvizācija, stilizācija.

Ideju skiču izstrāde noslēguma darbam.

Skiču prezentācija.

5

Iekļaušanās uzdevumam atvēlētajā laikā. Sava rokraksta pilnveidošana. Vērtēt un pamatot skices.

Materiālu testēšana

5

Analizē skiču realizāciju stiklā.

Stikla apgleznošana

5

Papildina iemaņas stikla glezniecībā

2.mācību gads

II semestris

Nobeiguma darba izstrāde no ideju skicēm līdz gatavam darbam.

16

Patstāvīgi izvērtēt, labot un papildināt sevis radīto kompozīciju.

Noslēguma darba aizstāvēšana.

4

Prezentēt darbu auditorijai, darba nobeiguma aizstāvēšanā

 

Kopā 35

 


9. Izmantojamā literatūra

1. Blīgzna K., “Vizuālas mākslas ABC”, Lielvārds, 1999.
2. Kavacs V., “Vizuālas mākslas pamati”, Zvaigzne ABC, 1999.
3. Hibnere.V., Grasmane L., “Bērna vizuālā darbība. Mākslas pedagoģija.” 2. daļa, RaKa, 1998.
4. Martina Dž., “Zīmēšana un gleznošana”, Zvaigzne ABC, 1995.
5. Eberle B. “Creative Glass Techniques Fusing Painting Lampworki”, A&C Black-London, 1997.
6. Smits R., “Mākslinieka rokasgrāmata”, Zvaigzne ABC, 2007.
7. Arnolda D, “Saprast mākslu sešas tēmas”, tulk. V.Kasims, Zvaigzne ABC, 2018, /98. – 101. lpp./.
8. Bērds M., “STĀSTI PAR MĀKSLAS VĒSTURI no alu zīmējumiem līdz modernām instalācijām”, tulk. R.Punka, Jāņa Rozes apgāds, 2016, /32. – 35. lpp., 56. – 59. lpp., 74. – 77. lpp., 291. -293. lpp./.
9. Gāga – Ēķe D., “Gribu būt dizainers”, Jelgavas Tipogrāfija, 2018. Mācību priekšmeta “Darbs materiālā - stikla veidošana” programmu izstrādāja:
Dace MolaBaldone,  2020. g.


Kalendārs
<< Jūlijs 2024 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031