BALDONES MĀKSLAS SKOLA

Mācību priekšmeta
DARBS MATERIĀLĀA
programma

Apjoms – 442 stundas

Darbs materiālā audzēkņiem nepieciešams, lai iepazītu un izprastu dažādu materiālu un tehnoloģiju pielietojuma iespējas kompozicionālo ieceru relizācijai, attīstītu audzēkņu telpisko domāšanu, paplašinātu veidošanas nodarbībās apgūto prasmju un iemaņu pielietojuma iespējas, apgūtu kompozīcijas zināšanu un iemaņu pielietojumu, veidojot darbus dažādos materiālos, attīstītu audzēkņu kinētiskās spējas, veidotu saikni starp kompozīcijas, veidošanas, zīmēšanas un gleznošanas mācību priekšmetiem.

Mērķi:

 • paplašināt kompozicionālo līdzekļu izteiksmes iespējas, izmantojot faktūru un telpisku elementu sniegtās iespējas;
 • attīstīt izpratni par dažādu materiālu īpašībām, iespējām un to izteiksmes specifiku;
 • veidot audzēkņos prasmi izvēlēties un pielietot iecerei atbilstošu materiālu;
 • pilnveidot audzēkņu telpisko uztveri un trīsdimensionālu darbu veidošanas iemaņas;
 • attīstī audzēkņiem prasmi pielietot zīmēšanā apgūtās zināšanas un iemaņas trīsdimensionālu darbu ieceres skicēšanā un projektēšanā;
 • veidot audzēkņiem prasmi kompozīcijā iegūto zināšanu pielietojumā, veicot praktiskus uzdevumus dažādos materiālos;
 • izkopt audzēkņu prasmi realizēt savu radošo ieceri no ideju skices līdz prakstiskam darbam materiālā;
 • iepazīties ar dažādiem lietišķās mākslas veidiem;
 • iepazīties ar mūsdienīgajām mākslas tehnoloģijām;
 • nostiprināt izpratni par dažādos mākslas priekšmetos apgūto zināšanu un iemaņu pielietojuma nepieciešamību radošas idejas realizācijas procesā.

Uzdevumi:
1.māc. gadā:  veidot praktiska darba iemaņas un attīstīt audzēkņu kinētiskās spējas, strādājot ar vienkāršiem materiāliem, iepazīt dažādus materiālus trīsdimensionālu darbu veidošanai, paplašināt kompozicionālo līdzekļu izteiksmes iespējas, izmantojot telpisku elementu pielietojumu.
2. mācību gadā:  attīstīt izpratni par dažādu materiālu īpašībām, iespējām un to izteiksmes specifiku, pilnveidot audzēkņu telpisko uztveri un trīsdimensionālu darbu veidošanas iemaņas, paplašināt audzēkņu par vienkārši pielietojamu materiālu (papīrs, ģipsis u.c.) tehnoloģisko daudzveidību.
3. mācību gadā:  veidot audzēkņiem prasmi kompozīcijā apgūto zināšanu pielietojumā, veicot praktiskus uzdevumus dažādos materiālos, pilnveidot audzēkņu telpisko domāšanu un nostiprināt audzēkņu kinētiskās spējas.
4. mācību gadā:  sniegt audzēkņiem izpratni par vienotiem pamatprincipiem ideju projektēšanā un realizācijā, neatkarīgi no izvēlētā materiāla, profesionālās ievirzes veicināšana, ļaujot audzēkņiem izvēlēties darbu materiālā konkrētā nozarē (keramika, tekstilmāksla, grafika u.c.), iepazīties ar dažādiem mākslas veidiem, nostiprināt izpratni par dažādos mākslas priekšmetos apgūto zināšanu un iemaņu pielietojuma nepieciešamību radošas ieceres realizācijas procesā,
5. mācību gadā:  pilnveidot un paplašināt audzēkņiem darba iemaņas konkrētā specialitātē, izkopt prasmi realizēt savu radošo ieceri no ideju skices līdz praktiskam darbam materiālā, apliecināt apgūtās zināšanas un prasmes, izstrādājot nobeiguma darbu atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības programmas prasībām.

Mācību darba formas un metodes:

 • Norādošā jeb direktīvā metode:
  • teorētiski – ievadot katru jaunu tēmu vai uzdevumu, audzēkņi tiek iepazīstināti ar uzdevumu teorētisko pamatojumu, tehniskajiem paņēmieniem uzdevuma veikšanai, metodiskajiem uzskates līdzekļiem un gaidāmo darba rezultātu;
  • prakstiski – demonstrējot nepieciešamās darba iemaņas un paņēmienus;
 • Jautājumu jeb Sokrātiskā metode:
  • meklējot kompozicionālo un tehnoloģisko risinājumu audzēknis un skolotājs diskutē un argumentē savu viedokli;
  • paveiktais uzdevums tiek analizēts nodarbībās kopā ar audzēkņu grupu, iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas, audzēkņiem veicot darba rezultāta pašvērtējumu un to pamatojot.
 • Atklājumu metode:
  • doto uzdevumu audzēkņi veic praktiski skolotāja vadībā;
  • audzēkņi iepazīstas ar materiālu iespējām un īpatnībām, eksperimentējot mērķtiecīgi uzstādīta uzdevuma ietvaros;
  • audzēkņiem tiek dota iespēja radoši risināt savu ieceri, pārliecināties par savu prasmi to attīstīt un realizēt materiālā;
  • patstāvīgi – uzdevumi nodarbībās apgūto zināšanu un prasmju nostiprināšanai

Mācību sasniegumu vērtēšana:
Zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu skalā, vērtēšana notiek:

 • uzsākot risināt tēmu – ievadvērtēšana, kurā noskaidro audzēkņu sākumzināšanas un konkrētā uzdevuma izpratni;
 • darba procesā – organizējot pārrunas darba procesā par piedāvātajiem tēmas risinājumiem un to atspoguļojumu uzmetumos un skicēs (pašvērtējums, grupas biedru vērtējums, skolotāju vērtējums);
 • izvērtējot konkrētā darba rezultātu;
 • tēmu noslēdzot, salīdzinot ar plānoto rezultātu, kādā līmenī apgūta tēma;
 • izvērtējot projektus noslēguma darbus;
 • semestra vai mācību gada beigās – darbu skatēs ar atzīmi, ko ieraksta liecībās:
  • augsts apguves līmenis:  izcili – 10, teicami – 9
  • optimāls apguves līmenis:  ļoti labi – 8, labi – 7, gandrīz labi – 6
  • vidējs apguves līmenis:  viduvēji – 5, gandrīz viduvēji – 4
  • zems apguves līmenis:  vāji – 3, ļoti vāji – 2, ļoti, ļoti vāji – 1.
  • Ja atzīme zemāka par 4, programma nav apgūta.

Mācību priekšmeta programmas satura apguves secība pa mācību gadiem un semestriem

Nr.p.k.

Tēma

Zināšanas, prasmes, iemaņas

Stun-du skaits

I mācību gads  I semestris

1.

Papīra plastika

Izpratnes par trīsdimensionāliem darbiem veidošana.  Papīra kā materiāla iespēju iepazīšana. 

16

2.

Trīsdimensionāli darbi dažādos materiālos

Iepazīšanās ar dažādu materiālu (māls, plastilīns, ģipsis u.c.) specifiku un iespējām.  Telpiskās uztveres pilnveidošana

32

 

 

KOPĀ

48

I mācību gads   II semestris

1.

Dažādu telpisku formu veidošana papīra plastikā

Zināšanu par papīra plastikas iespējām paplašināšana.  Vienots uzdevuma risinājums plaknē (kompozīcija) un telpiski

18

2.

Dabas formu studijas

Dabas formu studijas plastiskos materiālos

36

 

 

KOPĀ

54

II mācību gads  I semestris

1.

Faktūra

Faktūras jēdziena izpratne.  Kompozīcijas principu pielietojums, veicot telpisku risinājumu dažādos materiālos (papīra plastikā, keramikā u.c.)

16

2.

Vienkārša telpiska forma, kā dekoru izmantojot faktūru

Formas veidošanas prasme, dekoram izmantojot faktūru dažādos materiālos (papīrs, līme, ģipsis, keramika).  Iepriekš apgūto zināšanu un iemaņu pielietojums un pilnveidošana.

28

3

Datortehnikas iespējas vizuālajā mākslā

Iepazīšanās ar datora pielietošanas iespējām vizuālā darba veidošanā

4

 

 

KOPĀ

48

II mācību gads  II semestris

1.

Tekstūra

Tekstūras jēdziena izpratne.  Iepazīšanās ar vienkāršākajām grafikas tehnikām (monotipiju, kartona grafika, kolāža u.c.).

18

2.

Trīsdimensionāli darbi, izmantojot papīra plastiku un keramiku

Kompozīcijā plaknē apgūto zināšanu pielietojums telpiskā risinājumā.  Telpiskās domāšanas veicināšana un pilnveidošana

30

3.

Datora pielietošana idejas realizācijā

Vienkāršu vizuālu kompozīciju veidošana pielietojot datoru

6

 

 

KOPĀ

54

III mācību gads, I semestris

1.

trīsdimensionālu objektu veidošana ievērojot kompozīcijas principus

Izpratne par kompozicionālo principu vienotību un atšķirībām plaknē un telpā.  Pamatiemaņu un prasmju apgūšana, ievērojot un izmantojot telpiska objekta skatu punktu daudzveidību.  Prasmju un zināšanu  apguve par dažādiem materiāliem un tehnoloģijām (keramika, papīra plastika u.c.)

24

2.

Datorprogrammas “Photoshop” pielietošana attēlu veidošanā

Programmas “Photoshop” pielietojuma apguve, prasme patstāvīgi veidot attēlu izmantojot šo programmu.

16

 

 

                                 KOPĀ

40

III mācību gads  II semestris

1.

Telpiska objekta radošs risinājums

Apgūt pamatiemaņas radošas ieceres projektēšanā un realizācijā, izmantojot kompozīcijas, zīmēšanas,  gleznošanas un veidošanas nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes.  Mērķtiecīgi izvēlēties un pielietot apgūtos kompozicionālos un tehnoloģiskos paņēmienus.

27

2.

Darbs ar datoru

Iepriekšiegūto iemaņu padziļināšana un pielietošana radošās ieceres realizācijai ar datoru

18

 

 

KOPĀ

45

IV mācību gads  I semestris

1.

Dekoratīvs darbs ar datoru

Kompozīcijas zināšanu pielietojuma pilnveidošana praktiskā uzdevuma veikšanai ar datoru pēc audzēkņa izvēles.    Dabas motīvu, mākslas grāmatu un mākslas periodisko izdevumu izmantošana ieceres risināšanā.

16

2.

Telpiskas formas projektēšana, atainošana vai vienkāršu priekšmetu izgatavošana

Papildināt zināšanas  un iemaņas darbā ar izvēlēto materiālu.  Pilnveidot audzēkņu telpisko uztveri Veicināt oriģinālu pieeju uzdevuma risinājumā. Pamatiemaņu apgūšana darbā ar matriālu  kā izteiksmes līdzekli. Dažādu materiālu pielietojums.

24

 

 

KOPĀ

40

IV mācību gads  II semestris

1.

Komplekss vizuālās mākslas elementu pielietojums savas idejas realizācijā

Mērķtiecīga vizuālās mākslas valodas elementu izvēle un pielietojums radošas ieceres realizācijā.  Darba veidošana no ieceres, skicēm un projekta līdz gatavam darbam.  Sarežģītas kompozīcijas vai grupas veidošana materiālā, saglabājot stilistisku vienotību.

27

2.

Datorgrafika

Iepriekšiegūto iemaņu padziļināšana un pielietošana gafikas darba veidošanai ar datoru

18

 

 

KOPĀ

45

V mācību gads  I semestris

1.

Komplekss vizuālās mākslas elementu pielietojums savas idejas realizāijā

Darba veidošana no ieceres, skicēm un projekta līdz gatavam darbam, mērķtiecīgi plānojot un izvēlētos radošās ieceres realizācijai nepieciešamos kompozicionālos un tehnoloģiskos risinājumus.  Sarežģītas kompozīcijas vai grupas veidošana materiālā, saglabājot stilistisku vienotību.  Oriģināls idejas risinājums.

16

2.

Datorgrafikas praktiskais pielietojums

Reklāmas bukleta salikšana un attēlu apstrāde

16

 

 

KOPĀ

32

V mācību gads  II semestris

1.

Skices un maketi noslēguma darbam

Pilveidot iemaņas. Kompozicionālā risinājuma iespēju daudzveidības meklējumi.  Piemērotākā tehnoloģiskā risinājuma meklējumi.

6

2.

Izglītības programmas noslēguma darbs

Atbilstoši savai iecerei izpildīt noslēguma darbu – veidojumu, keramikas izstrādājumu, apģērba elementu, koka vai cita materiāla izstrādājumu.  Pēc tā izvērtē izglītojamā formas un krāsu izjūtu, prasmi vizuāli izteiksmīgi pasniegt savu ideju, izpildījuma precizitāti, izglītības procesā apgūtās zināšanas un prasmes.

30

 

 

KOPĀ

36

Izmantojamās literatūras saraksts

1. Latvju tekstilmāksla. – R.: Liesma, 1989.
2. Errol Manners. Ceramics source book. – Singapore: Grange Books, 1997.
3. Montrolls Džons. Vienkāršais Origami. – R.: Elpa, 1994.
4. Treimane Gunta. Papīra plastika. – R.: Zvaigzne ABC, 1997.
5. Henry de Morant. Historia sztuki zdobnieczej. – Warszawa: Arkady, 1981.
6. Isabelle de Borchgrave. Fashion-a la Mode. The Pop-Up History of Costumes and Dresses. – China: Universe.
7. Mary Schoeser. International Textile Design. – Hong Kong: Laurence King Publishing, 1995.
8. Vasarely. – Switzerland: Editions du griffon neuchatel, 1974.

Kalendārs
<< Jūnijs 2024 >>
POTCPSSv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930