BALDONES MĀKSLAS SKOLA
Mācību priekšmeta
GLEZNOŠANA
programma


Apjoms: 385 stundas

Apmācības periods: mācību priekšmets “Gleznošana” tiek apgūts 6 gadus, sākot no 2. kursa.


1. Mācību priekšmeta mērķi

 • Iztēles, tēlainās emocionalitātes un radošās darbības veicināšana un attīstīšana.
 • Individuālo iezīmju atklāšana radošā darba procesā.
 • Tēlainās domāšanas izkopšana formas, kolorīta, kompozīcijas un izteiksmes veida ietvaros.
 • Interpretācijas spēju attīstīšana uzdevumos, kas saistīti ar priekšmetu, krāsu, plakni un telpiskumu.
 • Tēlotājmākslas pamatjēdzienu apguve, ietverot zīmēšanas un gleznošanas jomu.
 • Profesionālo un manuālo spēju attīstīšana, zīmējot un gleznojot gan darbnīcā, gan plenērā.
 • Glezniecības estētiskās vērtības uztveres izkopšana.
 • Iztēles veicināšana un savu izjūtu, domu, pieredzes attēlošanas spēju attīstīšana, pielietojot tēlainās izteiksmes līdzekļus.
 • Rosināt interesi par dažādiem tēlotājmākslas veidiem, īpaši par glezniecību, kā arī attīstīt iemaņas izmantot speciālo literatūru.


2. Mācību priekšmeta uzdevumi

 • Krāsa. Krāsu mācība:
  • pamatkrāsas, to nozīme un pielietojums gleznošanā, krāsu jaukšana, krāsu aplis;
  • pretkrāsas, to pielietojums gleznošanā;
  • krāsu attiecības: tumši - gaišās, silti – vēsās;
  • krāsu gamma: vienas krāsas daudzu gradāciju iespējas, to nozīme gleznošanā.
 • Krāsu klāšanas tehnika, gleznas virsma:
  • krāsas klāšanas paņēmieni atkarībā no izmantotajām krāsām (akvarelis, guašas, eļļa, akrils, pastelis);
  • pastozs krāsas klājums, triepiens;
  • citi krāsas klāšanas paņēmieni;
  • faktūra.
 • Telpa un perspektīva:
  • objektu izvietojums telpā, gaisa un krāsu perspektīva.
 • Kolorīts:
  • gleznojuma kopīgā noskaņa, atbilstoši krāsu pielietojumam.
 • Gleznojuma pamati:
  • dažādu objektu darba zīmējums, kompozīcija, pagleznojums.
 • Reālistisks gleznojums:
  • prast ar gleznieciskiem paņēmieniem radīt realitātes iespaidu, attēlojot apjomu, gaismēnu, materialitāti, krāsu un toņu tumši – gaišās un silti – vēsās attiecības.
 • Abstrakts gleznojums:
  • dažādu kompozīciju glezniecisks risinājums, akcentējot glezniecības specifiskās iespējas un izteiksmes līdzekļus – krāsu, laukumu, tehnisko paņēmienu, līniju un ritmu mijiedarbību;
  • prast pielietot krāsu kā pamatvērtību, veidojot dekoratīvas gleznieciskas kompozīcijas;
  • pētīt krāsu emocionālo izteiksmību, pielietot to abstraktā gleznojumā.
 • Glezniecības meistaru darbu iepazīšana:
  • kopija kā īpaša mācību metode, apgūstot gleznošanu;
  • izstādes apmeklējums;
  • analīze un vērtējums.
 • Radoša pašizpausme gleznošanā:
  • tematiski un iztēles gleznojumi;
  • idejas un mērķa izvirzīšana;
  • mērķtiecīga izteiksmes līdzekļu un tehnikas izmantošana.
 • Glezniecības tehnikas:
  • tehniku apguve, eksperimenti un to radošs pielietojums;
  • dažādu materiālu un instrumentu pielietojums.


Pirmajā mācību gadā:
Tēlainās domāšanas un estētikas attīstīšana, ievads elementāros kompozīcijas noteikumos, komponējot plaknē. Toņu saskaņas skaistuma atklājums, krāsa un krāsas piesātinājums dabā un mākslas darbā.  Ievads dabas studijās.

Otrajā mācību gadā:
Dabas novērojuma koptēla uztveres attīstīšana (jūtīgs skatījums).  Formas estētiskās iedarbības jūtīga uztvere.  Efektu pārzināšana, kurus rada koka irbulītis, ota, špaktele utt.  Ievads cilvēka uzbūves jautājumos, proporcijās, kustībās (skices).  Dabā novērotu motīvu kompozicionāls kārtojums.

Trešajā mācību gadā:
Tēlainās domāšanas paplašināšana un padziļināšana.  Jaunu tehniku apguve.  Kompozīcijas rakstura apzinātas noteikšanas iemaņu attīstīšana, ievērojot pielietotos elementus un to savstarpējās sakarības.  Novērošanas spēju attīstīšana studiju rakstura darbos.  Telpas problēma gleznā (zināšanu un prasmju apguves turpināšana un padziļināšana).  Uzbūves zīmējums – redzes iespaids, balstīts uz zināšanām par priekšmetu.

Ceturtajā mācību gadā:
Veseluma, sintētiskās domāšanas spēju tālāka attīstīšana.  Atbilstoši tēlotājmākslas tehnisko līdzekļu meklējumu mēģinājumi, lai gleznojumā izteiktu iecerēto. Tēlainās domāšanas un tehniskās izdomas spektra paplašināšana, attīstot skolēna gaumi. Krāsas un formas deformācijas nozīme: pārveidošana noteikta mērķa dēļ, lai izteiktu vēlamo saturu.
Atbilstošu izteiksmes līdzekļu meklējumi.

Piektajā mācību gadā:
Atbilstošu individuālu izteiksmes līdzekļu pielietojums, lai izteiktu konkrētu attieksmi pret dabā novērotajām parādībām. Formālo pieņēmumu gleznieciskās koncepcijas un atšķirīgas interpretācijas meklējumi. Tēlaino izteiksmes līdzekļu izvēles prasmes pārbaude, realizējot uzdoto uzdevumu.

Sestajā mācību gadā:
Eļļas un akrila tehnikas padziļināta apguve. Radoša gleznieciska kompozīcija. Savas radošās ieceres realizācija.


3. Mācību sasniegumu vērtēšana

Zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu skalā. Vērtēšana notiek:

 • uzsākot tēmu – ievdvērtēšana, notiek pirms mācību sākuma un dod informāciju par skolēna sagatavotības līmeni, tās uzdevums ir motivēt skolēnu tālākam mācību darbam, saskaņot un precizēt mācību mērķus, uzdevumus, skolēna un skolotāja sadarbības formas;
 • darba procesā – organizējot pārrunas par tēmas risinājumu un to atspoguļojumu uzmetumos un skicēs (pašvērtējums, grupas biedru vērtējums un skolotāja vērtējums);
 • izvērtējot konkrētā darba rezultātu;
 • tēmu noslēdzot;
 • semestra un mācību gada beigās – darbu skatēs;
 • izvērtējot noslēguma darba skices un/vai projektu.


4. Mācību darba formas un metodes

Mācību stunda, kurā apvienojas teorētisko zināšanu apguve ar praktiskiem vingrinājumiem un paveiktā analīzi, vērtējumu: tēmas izklāsts, pārrunas, individuāls radošs darbs, konsultācijas.
Atklājumu metode, kurā skolotājs organizē mācību procesu tā, lai tas būtu atvērts skolēnu patstāvīgiem atklājumiem.  Mācību procesā to īsteno stāstījums, lekcija un demonstrējums.
Norādošā jeb direktīvā metode, kura ir piemērota prasmju, glezniecības tehniku un materiālu demonstrējumiem.  Mācību procesā to īsteno stāstījums, lekcija un demonstrējums.
Eksperiments glezniecībā dod iespēju skolēnam patstāvīgi atklāt ko jaunu – izmēģināt dažādas iespējas, strādājot ar dažādiem materiāliem, tehnikām, patstāvīgi pētīt un izdarīt secinājumus.  Eksperimentos skolēni var darboties gan grupās, gan individuāli.
Radošs individuāls darbs ir nozīmīga mācību procesa sastāvdaļa, kurā skolēns var īstenot savas radošās ieceres, strādājot patstāvīgi vai grupā – gleznot, zīmēt utt.
Radošs darbs grupā nodrošina vienlīdzīgas piedalīšanās iespējas grupas locekļiem.  Tas dod iespēju saskatīt un respektēt atšķirīgus viedokļus, atrast domubiedrus, argumentēt, vienoties par kopīgu un vienotu radošā uzdevuma risinājumu.


5. Mācību darbam nepieciešamais aprīkojums, mācību tehniskie līdzekļi, materiāli, instrumenti un uzskates līdzekļi

 • Mācību telpa – darbnīca;
 • Molberti, galdiņi, krēsli – atbilstoši skolēnu skaitam, tāfele, uzstādījumu galdiņi un lampas, plaukti gleznojumu uzglabāšanai, kā arī mācību un uzskates līdzekļiem.
 • Palīgtelpa, kurā glabājas klusās dabas fonds, kartoni, papīri, drapērijas.
 • Mācību un metodiskā literatūra, audzēkņu darbu fonds, video un foto materiāli.
 • Pusgada skatēm un skolēnu darbu izstādēm – darbnīcas sienas, gaiteņi, foajē.
 • Dažādu formātu balts un krāsains papīrs, kartons, akvareļu papīrs, krāsas (akvarelis, guaša, tempera, akrils, pasteļi, eļļas krāsas), akvareļu otas un saru otas, paletes, ūdens trauki, tuša, zīmulis, akvareļu zīmuļi, gumija, spraudītes, polietilēna plēve.


6. Mācību priekšmeta programmas satura apguves secība


Nr.

Tēma

Sasniedzamie rezultāti, zināšanas, prasmes un iemaņas

Stundu skaits

1. mācību gads, I semestris  (15 stundas)

1.

Krāsu aplis, krāsu jaukšana

Iepazīšanās ar pamatkrāsām un krāsu jaukšanu.

8

2.

Kompozīcija

Kompozīcija izmantojot iegūtās prasmes.

6

1. mācību gads, II semestris (20 stundas)

1.

Pamatkrāsas un atvasinātās krāsas

Redzes eksperimenti, vingrinājumi ar guašas un akvareļkrāsām.

4

2.

Krāsu jaukšana

Tehniskie nosacījumi, eksperimenti, vingrinājumi.

6

3.

Kompozīcija

Kompozīcija, izmantojot iegūtās prasmes,

10

2. mācību gads, I semestris  (30 stundas)

1.

Studijas no dabas.  Klusā daba

Dabas novērojumi:

- lieluma analīze,

- proporcijas,

- formu savstarpējā saskaņa,

- lineārās perspektīvas elementi.

10

2.

Kompozīcija plaknē

Kompozīcija:

- gleznas elementu selekcija,

- gleznas izmēri,

- līdzsvars,

- ritms,

- simetrija,

- asimetrija

10

3.

Krāsa – glezniecības pamats

Krāsa:

- pamatzināšanas par krāsām,

krāsu aplis (pamatkrāsas un atvasinātās krāsas),

- temperatūra,

- relatīvisms,

- gaismēna.

10

2. mācību gads, II semestris (40 stundas)

1.

Lokālā krāsa

Prast attēlot raksturīgas, vienkāršas formas un krāsas.

4

2.

Pamatkrāsas un atvasinātās krāsas

Tēmas atkārtojums, vingrinājumi ar guašas un akvareļkrāsām.

6

3.

Krāsu jaukšana

Tēmas atkārtojums, tehniskie nosacījumi, eksperimenti, vingrinājumi.

4

4.

Krāsa un noskaņa

Mūzikas un mākslas mijiedarbība

4

5.

Faktūra

Gleznu reprodukciju apskate, eksperimenti ar dažādām faktūrām.

2

6.

Studijas no dabas.  Cilvēks

Skičveida uzdevumi.

10

7.

Studijas plenērā

Motīva izvēle, gaisa perspektīva.

10

3. mācību gads, I semestris (30 stundas)

Apgūto zināšanu nostiprināšana un pielietošana

1.

Krāsa un siluets

Gleznojot jāakcentē priekšmetu krāsa un siluets.

4

2.

Siltā un vēsā krāsu gamma

Krāsu īpašības – siltās un vēsās krāsas.  Glezno noteiktu vidi, izmantojot zināšanas par siltām un vēsām krāsām.

6

3.

Krāsa glezniecībā

Mācību ekskursija uz muzeju.

2

4.

Pretkrāsas un to kontrasti

Krāsu iedarbība, to īpašības.

6

5.

Krāsa, simetrija, ritms

Līdzsvara jautājumi: formu statika un dinamika, simetrija, ritms.

6

6.

Krāsu gamma. Brūnā un pelēkā nokrāsas

Pretkrāsu jaukšana, vingrinājumi, pielietojums praksē – klusajā dabā un kompozīcijā.

6

3. mācību gads, II semestris  (40 stundas)

1.

Strukturālā kompozīcija

Gleznas elementu atlase.

6

2.

Apgaismojums glezniecībā

Mākslīgais, dabiskais. Apgaismojuma maiņa dienas ritumā.

8

3.

Formas rakstura studijas

Tēlotājelementu līdzsvars gleznojumā. Gleznas plaknes organizēšana ar krāsu un krāsas piesātinājumu kā telpas un gaismas ekvivalentu.

10

4.

Dominante glezniecībā

Vienas vai vairāku krāsu dominantes gleznā.  Brīva stila kompozīcija.

6

5.

Cilvēka figūra

Ievads cilvēka uzbūves jautājumos, proporcijās, kustībās (skices).

10

4. mācību gads, I semestris (30 stundas)

Apgūto zināšanu nostiprināšana, pielietošana

1.

Glezniecības žanri

Klusā daba, ainava, portrets, akts, sadzīves žanrs.  Žanru kompozīcijas īpatnības.

6

2.

Telpiskuma interpretācija glezniecībā

Telpiskuma attēlojums plaknē.

Lineārā un gaisa perspektīva kā tradicionāla iespēja organizēt perspektīvu gleznā.

Priekšmeta un plaknes attiecības.

Iluzorā telpa.

Gleznas plāni.

Gleznas dziļuma organizēšana, pielietojot krāsu jaukšanu, piesātinājumu utt.

14

3.

Materialitāte, tekstūra, faktūra

Dažādu priekšmetu materialitāte (metāls, stikls, koks, māls), krāsu un paņēmienu eksperimenti.

10

4. mācību gads, II semestris  (40 stundas)

1.

Glezniecības stili

Saiknes veidošana ar mākslas vēsturi.  Prast gleznot noteiktā mākslas stilā (kopijas, radošie darbi).

10

2.

Ornaments

Ģeometriskais un augu valsts. Rotājošā un simboliskā funkcija, tradīcija, dažādas kultūras.

8

3.

Zīmējuma un gleznojuma sintēze

Izraudzītā temata realizēšana, sintezējot zīmējumu un gleznojumu:

- uzbūves zīmējums, balstīts uz redzamā iespaidu un zināšanām par priekšmetu;

- kompozīcijas risinājums;

- materialitāte glezniecībā.

10

4.

Cilvēka figūras studijas

Attīstīt interpretācijas spējas, studējot no dabas.

Attiecīgu izteiksmes līdzekļu izvēle, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

Modeļa individualizēts raksturojums.

12

5. mācību gads, I semestris (30 stundas)

Apgūto zināšanu nostiprināšana, pielietošana, pabeigtības pakāpes sasniegšana

1.

Tonālā glezniecība

Gleznojums no dabas.

8

2.

Cilvēka figūra

Modeļa krāsu studijas.

8

3.

Motīva izvēle. Elementu komponēšana ainavā

Studijas no dabas, pievēršot uzmanību formu raksturam. Gaismas un telpas vienotība gleznā.

6

4.

Klusā daba.

Vairāku priekšmetu uzstādījums ar mākslīgo apgaismojumu.

8

5. mācību gads, II semestris (40 stundas)

1.

Komponēts portrets

Radošās iztēles attīstīšana. Plaknes organizēšana ar krāsu laukumiem.

8

2.

Dzīvnieki

Uzbūves zīmējums, forma, krāsa, kažoks.

8

3.

Stilizācija, deformācija

Saikne ar mākslas vēsturi.

8

4.

Iztēle, fantāzija

Radošie darbi, pielietojot atbilstošus izteiksmes līdzekļus un tehnikas.

8

5.

Klusā daba

Individualizēta pieeja uzdevumam.

8

6. mācību gads, I semestris (30 stundas)

Apgūto zināšanu un prasmju nostiprināšana sarežģītos uzstādījumos un radošajos darbos

1.

Klusā daba

Vairāku priekšmetu un drapēriju uzstādījums, piedāvājot audzēknim pašam izvēlēties uzdevuma nosacījumus.

10

2.

Tematiska kompozīcija

Kompleksa tēlotājas mākslas problēmu risināšana.

Kontrastkrāsu ekspresija.

10

3.

Studiju zīmējumu un gleznojumu kompleksās problēmas

Tēlotājmākslas elementu analīze: līnija, plakne, forma, krāsa, gaisma, kustība, telpa, ritms, faktūra.

Mākslinieciskās formas sintēze.

10

6. mācību gads, II semestris (40 stundas)

1.

Klusā daba

Padziļinātas klusās dabas studijas:

- bagātīga krāsu gamma,

- gaisma kā elements, kas dinamizē gleznas plakni

8

2.

Individualizēts izvēlēts uzstādījums

Prasme izveidot uzstādījumu, izvirzīt uzdevumu un to realizēt.

8

3.

Cilvēks.  Detaļu studijas

Mākslas darba kopijas gleznojums.

8

4.

Cilvēks.  Pusfigūra

Mākslas darba kopijas gleznojums

8

5.

Noslēguma darbs

Noslēguma darba prasības - uzgleznot uzstādījumu – kluso dabu (kontrastaina 3 sadzīves priekšmetu grupa), ievērojot prasības attēlot uzstādījuma priekšmetu lokālās krāsas, gaismu un ēnu tonālās attiecības, silti – vēsās attiecības, kolorīta izjūtu, apjomīgumu, telpiskumu (eļļas krāsas (vēlams) vai guašas, akrila, temperas krāsas; kartona vai audekla formāts A3).

Darba izpildes laiks – 6 akadēmiskās stundas.

8


Izmantojamās literatūras saraksts

1. Blīgzna K.  “Vizuālās mākslas ABC”, eksperimentāls mācību līdzeklis, Lielvārde, “Lielvārds”, 1999.
2. Jurjāne A.  “Gleznošana”,  “Neputns”, 2002.
3. Kavacs V.  “Mākslas valodas pamati”, eksperimentāls mācību līdzeklis, Rīga, “Zvaigzne ABC”, 1999.
4. Hibnere V.  “Bērna vizuālā darbība”, pedagoģiskā psiholoģija, 1. daļa, Rīga, “RaKa”, 1998.
5. Zirdziņa V.  “Vizuālās mākslas valodas ābece”, eksperimentāls mācību līdzeklis, Rīga “Sprīdītis”, 1995.
6. Veinbahs K.  “Krāsu pasaule”.  Vizuālā mākslas skolā, Rīga “Zvaigzne ABC”, 1998.
7. Kagaine Z.  “Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā 7.-9. klasei.  Redzēt – just – domāt – radīt”, mācību līdzeklis, Rīga “Zvaigzne ABC”, 1999.
8. Mārina Dž.  “Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā”,  Rīga “Zvaigzne ABC”, 1995.
9. Landau Kr., Landau M.  “Vizuālā māksla 4, klasei”,  mācību grāmata, Rīga “Zvaigzne ABC”, 2001.
10. Ostrowski St.  “Malowanie akwarela”.  Techniki plastyczne.  “Widawnictwa Sckolne i Pedagogiczne” Warszawa, 1993.
11. Ostrowski St.  “Malowanie pastelami i kredkami”.  Techniki plastyczne.  “Widawnictwa Sckolne i Pedagogiczne” Warszawa, 1995.
12. Pearsall “Podstawy malarstwa”. Akwarela i gwasz. Pastele i akrylw.  “Arkona”, Warszawa, 1993.
13. Parramon J. M.  “Jak powstaje kolor”,  “Ossolineum”,  Wroclaw, 1993.
14. Parramon J. M.  “Jak rysowac”,  “Ossolineum”, Wroclaw, 1993.
15. Zielinski J. A.  “Wiedza o Sztuce”.  Wiedzeniee artystyczne.  Ksiazka dla nauczycieli plastyki.  “Widawnictwa Szkolne i Peagogiczne”, Warszawa, 1999.
16. Zielinski J. A., Stasiak J.  “Wiedza o Sztuce”. Plastyka 5-8.  “Wydawnictwa Szkone i Pedagogiczne”, Warszawa, 1998.


Gleznošanas priekšmeta programmu sastādīja
Ieva Muzikante


Ielādēju...

Kalendārs
<< Jūnijs 2024 >>
POTCPSSv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930