BALDONES MĀKSLAS SKOLA
Mācību priekšmeta
KOMPOZĪCIJA
programma


Apjoms: 420 stundas


1. Mācību priekšmeta mērķis:

Apgūt  kompozīcijas pamatprincipus un kompozicionālos paņēmienus, prast tos pielietot tēlotājmākslas un lietišķās mākslas darbos.


2. Mācību priekšmeta uzdevumi:

1) Pirmajā mācību gadā:

 • iepazīties ar kompozīcijas pamatprincipiem un pamatelementiem;
 • apgūt pamatiemaņas savas radošās ieceres iekomponēšanai un laukumu izkārtojumam dotajā papīra lapā.


2) Otrajā mācību gadā:

 • iepazīties ar krāsu pielietojumu;
 • veikt vingrinājumus, izmantojot ierobežotu elementu skaitu.


3) Trešajā mācību gadā:

 • apgūt kompozīcijas principus tematiska uzdevuma veikšanai.


4) Ceturtajā mācību gadā:

 • izmantojot dažādas grafikas un glezniecības tehnikas, veikt grafiskos un 3 dimensiju vingrinājumus;
 • veidot vienkāršus objektus un maketus.


5) Piektajā mācību gadā:

 • pielietot un nostiprināt kompozīcijas pamatos iegūtās zināšanas un prasmes, zīmējot, gleznojot, izpildot divdimensiju vai trīsdimensiju vingrinājumus;
 • apgūt figurālas kompozīcijas principus.


6) Sestajā mācību gadā:

 • padziļināti apgūt figurālās kompozīcijas izteiksmes līdzekļus, grafiskās un krāsu kompozīcijas paņēmienus;
 • iepazīties ar vides organizācijas principiem.


7) Septītajā mācību gadā:

 • attīstīt patstāvīga radošā darba spējas un prasmi savai radošajai iecerei izvēlēties atbilstošus kompozīcijas paņēmienus dažāda veida vizuālās mākslas darbos, izstrādājot projektu kompozīcijā vai noslēguma darbu.


3. Mācību darba formas un metodes:

Mācību stunda, kurā apvienojas teorētisko zināšanu apguve ar praktiskiem vingrinājumiem un paveiktā analīzi, vērtējumu: tēmas izklāsts, pārrunas, individuāls radošs darbs, konsultācijas.


4. Mācību sasniegumu vērtēšana:

Zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu skalā. Vērtēšana notiek:

 • uzsākot risināt tēmu – ievadvērtēšana, kurā noskaidro audzēkņu iepriekšējās zināšanas un konkrētā uzdevuma izpratni;
 • darba procesā – organizējot pārrunas darba procesā par piedāvātajiem tēmas risinājumiem un to atspoguļojumu uzmetumos un skicēs (pašvērtējums, grupas biedru vērtējums, skolotāju vērtējums);
 • izvērtējot konkrētā darba rezultātu;
 • tēmu noslēdzot, salīdzinot ar plānoto rezultātu, kādā līmenī apgūta tēma;
 • izvērtējot projektus, noslēguma darbus;
 • semestra vai mācību gada beigās – darbu skatēs ar atzīmi, ko ieraksta liecībās:
  • augsts apguves līmenis: izcili – 10, teicami – 9
  • optimāls apguves līmenis: ļoti labi – 8, labi – 7, gandrīz labi – 6
  • vidējs apguves līmenis: viduvēji – 5, gandrīz viduvēji – 4
  • zems apguves līmenis: vāji – 3, ļoti vāji – 2, ļoti, ļoti vāji – 1
  • Ja atzīme zemāka par 4, programma nav apgūta.


5. Mācību darbam nepieciešamais aprīkojums:

 • programmas īstenošanai nepieciešama mācību telpa (mācību priekšmetā “Kompozīcija” – izglītojamo skaits grupā ne vairāk kā 12 cilvēki, telpas platība uz vienu izglītojamo ne mazāka kā 2,5 kv.m., tātad 30 kv.m.);
 • galdi un krēsli atbilstoši izglītojamo skaitam grupā, materiālu un mācību līdzekļu skapji, informācijas planšete (tāfele) un siena ar sietu, plaukts veidojumu u.c. darinājumu glabāšanai;
 • programmas apguves nodrošināšanai skolā ir mācību un metodiskā literatūra, audzēkņu darbu fonds, video un foto materiāli;
 • mācību skatēm un izstādēm darbnīcu sienas, gaiteņi, foajē;
 • programmas apguves nodrošināšanai nepieciešami materiāli: balts un krāsains dažāda biezuma un pielietojuma papīrs un kartons, krāsas (akvarelis, guašs, tempera, akrils, pasteļi, eļļas vai stikla apgleznojamās krāsas), stieples, auklas, PVA līme, tapešu līme un līmes zīmuļi, marķieri, flomāsteri;
 • programmas apguves nodrošināšanai nepieciešami darba rīki – šķēres un šablonnaži, dažāda platuma un cietības otas, rullīši, lineāli, knaibles, piespraudes, saspraudes un skavas, paletes, jaucamtrauki un ūdenstrauki, u.c. ar konkrētiem mācību cikliem saistīti materiāli un darba rīki.


6. Mācību priekšmeta programmas satura apguves secība


Nr.

Tēma

Zināšanas, prasmes, iemaņas

Stundu skaits

1. mācību gads, I semestris

Kompozīcijas izteiksmes līdzekļi

Izprast daudzveidību, apgūt iemaņas, kas nepieciešamas, lai atšķirtu un pielietotu tos dažādos vingrinājumos

1.

Attēla iekomponēšana papīra lapā

Apgūt pamata zināšanas par attēlojamā priekšmeta, cilvēka portreta, figūras vai dzīvas būtnes iekomponēšanu dotajā papīra lapā.

4

2.

Krāsa

Krāsu pigmentu un saistvielu dažādība, krāsu jaukšana savstarpēji un ar melno un balto, intensitāte, siltas un vēsas krāsas. Krāsa kā radošs izteiksmes līdzeklis mākslas darbā.

6

3.

Līnija

Līniju veidi un to dažādais pielietojums, kontūrlīnija, silueta līnija, laukuma klājuma veids, līnijas dabā un mākslā.

5

   

KOPĀ:

15

1. mācību gads, II semestris

Izteiksmes līdzekļu organizācijas veidi laukumā

Izprast, kas veido un ietekmē laukuma kompozīciju, ar dažādu vingrinājumu palīdzību gūt pieredzi izteiksmes līdzekļu organizēšanā

1.

Ritms

Krāsu, laukumu, līniju, formu, izmēru, virzienu, attālumu metriskais un brīvais ritms. Ritms gleznā, grafikā, tēlniecībā.

5

2.

Dinamika

Viena vai divas diagonālas līnijas, secīgas fāzes, asimetriska kompozīcija. Dinamika gleznā, grafikā, tēlniecībā.

5

3.

Statika

Kompozīcija – kvadrāts, taisnstūris, trīsstūris, aplis, ovāls, uzsvērtas vertikāles un horizontāles. Statika gleznā, grafikā, tēlniecībā.

5

4.

Krāsas īpašības

Noskaņas radīšana mākslas darbā ar krāsu, krāsu jaukšana, nianse.

5

   

KOPĀ

20

2. mācību gads, I semestris

Kompozīcijas izteiksmes līdzeklis – krāsa

Izprast tās daudzveidību, apgūt iemaņas, kas nepieciešamas krāsas kvalitatīvai uzklāšanai

1.

Krāsu salikumi

Pamatkrāsas, pretkrāsas, 2, 3, 4 krāsu salikumi, krāsu gammas, krāsu pārejas, krāsains, melnbalts.

5

2.

Kontrasts

Krāsu kontrasts: gaišs-tumšs, silts-auksts, košs-klusināts, objekts, fons.

5

3.

Līdzsvars

Krāsas intensitātes, siltuma un krāsas laukuma lieluma līdzsvarošanas vingrinājumi.

5

   

KOPĀ

15

2. mācību gads, II semestris

Izteiksmes līdzekļu organizācijas veidi laukumā

Izprast, kas veido un ietekmē laukuma kompozīciju, ar dažādu vingrinājumu palīdzību gūt pieredzi izteiksmes līdzekļu organizēšanā

1.

Simetrija, asimetrija

Krāsu, laukumu, līniju, formu, izmēru, virzienu, attālumu asimetrija. Simetriska un asimetriska kompozīcija mākslas darbā.

20

2.

Dominante

Viena vai vairākas dominantes kompozīcijā.

10

3.

Tematiska kompozīcija

Izmantot iepriekš apgūtās prasmes, veidot kompozīciju par doto tēmu.

10

   

KOPĀ

20

3. mācību gads, I semestris

Kompozīcijas izteiksmes līdzekļi

Izprast daudzveidību, apgūt iemaņas, kas nepieciešamas, lai atšķirtu un pielietotu tos dažādos vingrinājumos

1.

Materialitāte

Faktūras dabā un sadzīvē, to attēlošanas paņēmieni, palīglīdzekļi, aplikācija un kolāža.

10

2.

Laukums

Lielums, forma, izteiksme, vienkāršošana un atkārtojums. Laukumu izkārtojums gleznā vai grafikā.

10

3.

Forma

Divas un trīs dimensijas, siluets, apjoms. Formas attēlojums gleznā, grafikā, tēlniecībā.

10

   

KOPĀ:

30

3. mācību gads, II semestris

Izteiksmes līdzekļu organizācijas veidi laukumā

Izprast, kas veido un ietekmē laukuma kompozīciju, ar dažādu vingrinājumu palīdzību gūt pieredzi izteiksmes līdzekļu organizēšanā

1.

Krāsas īpatnības kompozīcijas veidošanā

Krāsu mijiedarbība, intensitāte, krāsu simbolika, krāsu pigmentu un saistvielu dažādība, pielietojums. Prasme pielietot krāsu īpašības savā kompozīcijā.

10

2.

Virsmas īpašības

Gluds-matēts-reljefs, ciets-mīksts-ažūrs, faktūras dabā un sadzīvē, to attēlošanas paņēmieni, palīglīdzekļi.

10

3.

Krāsas un noskaņa

Noskaņas radīšana mākslas darbā ar krāsu, krāsu jaukšana, nianse, krāsu mijiedarbība, intensitāte, krāsu simbolika, krāsu pigmentu un saistvielu dažādība, pielietojums.

10

4.

Tematiska kompozīcija

Izmantot iepriekš apgūtās prasmes, veidot kompozīciju par doto tēmu.

10

   

KOPĀ

40

4. mācību gads, I semestris

Kompozīcijas izteiksmes līdzeklis – krāsa

Izprast tās daudzveidību, apgūt iemaņas, kas nepieciešamas krāsas kvalitatīvai uzklāšanai

1.

Iztēle, fantāzija, realitāte, abstrakcija

Uztveres īpatnības, pielietojums, salīdzinājums ar priekšmetisko pasauli.

15

2.

Tematiska kompozīcija

Izmantot iepriekš apgūtās prasmes, veidot kompozīciju par doto tēmu.

15

   

KOPĀ

30

4. mācību gads, II semestris

Izteiksmes līdzekļu organizācijas veidi laukumā

Izprast, kas veido un ietekmē laukuma kompozīciju, ar dažādu vingrinājumu palīdzību gūt pieredzi izteiksmes līdzekļu organizēšanā

1.

Gaisma kā izteiksmes līdzeklis

Eksperimentēšana ar gaismu dabā diennakts un gadalaiku ietekmē.  Dažāda apgaismojuma izmantošana darbnīcā. Prasme salīdzināt gaismas nozīmi dažādu periodu mākslas darbos un pielietot savas radošās ieceres realizācijai.

10

2.

Kompozīciju veidi un paņēmieni tēlotājmākslā

Apgūt dažādus figurālās kompozīcijas paņēmienus: trijstūra, diagonālo u.c.

10

3.

Telpiskums

Kompozīcijas ar ģeometriskām figūrām – kvadrāts, taisnstūris, aplis, ovāls. Telpa un telpiskums gleznā, grafikā, skulptūrā.

10

4.

Tematiska kompozīcija

Izmantot iepriekš apgūtās prasmes, veidot kompozīciju par doto tēmu.

10

   

KOPĀ

40

5. mācību gads, I semestris

Formas un satura vienība

Gūt pieredzi sev tuva satura attēlošanā dažādās formās.  Patstāvīga kompozīcijas elementu izvēle un pielietošana

1.

Ideja – skice -realizācija

Prāta vētra, atmiņa, iztēle, redzamais, analīze, izteiksmes līdzekļu konkretizācija un atlase, ideja un funkcija, tēlotājas un lietišķās mākslas kompozīcijas kopīgais un atšķirīgais.

10

2.

Stils, stilizācija

Īss ieskats mākslas vēsturē, mode, stili, funkcija, vienkāršošana, pārspīlējumi. Kompozīcijas veidošana pielietojot stilu, stilizāciju.

10

3.

Ornaments

Ģeometriskais un augu valsts, rotājošā un simboliskā funkcija, tradīcija, dažādas kultūras. Ornamenta pielietošana mākslas darbā.

10

   

KOPĀ

30

5. mācību gads, II semestris

Cilvēks un vide

Iegūt iemaņas projektēt, skaidrot, vērtēt savus un citu darbus, izteikt priekšlikumus to uzlabošanai, paskaidrot citiem savu pieeju un rezultātu, pamatot izteiksmes līdzekļu izvēli, veidot vides objektus

1.

2 un 3 dimensijas

Apsvērt, ierobežot un plānot izteiksmes līdzekļu pielietojumu, idejas variantu izstrāde.

12

2.

Tēla veidošana

Vākt, pētīt, sintezēt pieejamos materiālus, informācijas avotus, plānot un veikt secīgas darbības no idejas līdz gatavam darbam.

12

3.

Materiāli, tehnoloģijas

Eksperimentēt un pielietot dažādus materiālus un tehnoloģijas, kā arī patstāvīgi meklēt vispiemērotākos kompozicionālos izteiksmes līdzekļus.

16

   

KOPĀ

40

6. mācību gads, I semestris

Dažādu izteiksmes līdzekļu izmantošana kompozīcijā

  Iegūt kompozīciju veidošanas pieredzi, izmantojot  dažādus izteiksmes līdzekļus

1.

Foto

Fotoaparāta kā tehniska un izteiksmes līdzekļa pielietošana kompozīcijā. Fotogrāfija un attēlu reprodukcijas kā palīglīdzeklis radošās ieceres realizācijai.

4

2.

Kolāža

Kolāža kā ideju izteiksmes veids. Fotoattēlu un citu materiālu vākšana un pielietošana savā radošajā darbā.

8

3.

Dizains

Dažādu priekšmetu un materiālu izmantošana idejas realizācijā. Kompozīcijas elementu izmantošana atbilstoši iecerei. Gatavu priekšmetu (rekvizītu) izmantošana 2 un 3 dimensiju darbos.

18

   

KOPĀ

30

6. mācību gads, II semestris

Dažādu tehnoloģiju pielietojums radošā darba veikšanai

Izmantot iepriekšējos mācību gados iegūtās zināšanas par kompozīcijas elementu organizāciju, gūt ieskatu moderno tehnoloģiju pielietošanā mākslas darbā.

1.

Mediji

Datorgrafikas, reklāmas, video, multiplikācijas pielietojums un iepazīšanās ar nepieciešamo tehniku.

10

2.

Tēmas risinājums ar dažādiem izteiksmes līdzekļiem

Brīvrokas zīmējums, datorgrafikas, foto, video izmantošana un sintēze nelielā patstāvīgā darbā.

10

3.

Optimālo izteiksmes līdzekļu izvēle savas idejas realizācijā

Patstāvīgs radošs darbs, izmantojot tēmai un iecerei atbilstošus izteiksmes līdzekļus.

20

   

KOPĀ

40

7. mācību gads, I semestris

Projekts

Plānot, sadalīt laiku, izvēlēties tēmu un izteiksmes līdzekļus

1.

Ideju banka

Apkopot iespējami plašāku materiālu klāstu par līdzīgiem projektiem, tēmām.

4

2.

Skices

Brīva ideju fiksācija, labākās idejas atlase, konsultācijas.

4

3.

Materiālu izmēģinājumi

Idejas realizācijai piemērotāko materiālu un tehnoloģiju meklējumi, alternatīvas.

4

4.

Darbs pie projekta

Patstāvīgs darbs, konsultācijas.

16

5.

Vērtējums

Darba procesa un rezultātu analīze, pārējo grupas dalībnieku iepazīstināšana ar projektu.

2

   

KOPĀ

30

7. mācību gads, II semestris

1.

Mākslas valodas lietošana dažādās situācijās

Patstāvīgi veikts darbs, secīgi pa etapiem sadalot laiku.

10

Eksāmens kompozīcijā

Patstāvīgi veikts darbs, kas atbilst programmas “Vizuāli plastiskā māksla” noslēguma prasībām

1.

Grafisks uzdevums

Izpildījuma precizitāte, smalkums

4

2.

Krāsu uzdevums

Vizuālā izteiksmība

4

3.

Telpisks uzdevums

Formas izteiksmība, skaidrība

4

4.

Reklāmas uzdevums

Formas un satura vienība

6

5.

Projekts darbam materiālā

Prasme pasniegt savu ideju

10

6.

Uzdevumu noformēšana

Kompozīcijas likumību ievērošana, precizitāte

2

   

KOPĀ

40

   

KOPĀ PROGRAMMA

420


Izmantojamās literatūras saraksts


1. Kavacis V. Mākslas valodas pamati. - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 1999.
2. Zirdziņa V. Vizuālās mākslas valodas ābece. – Rīga: Sprīdītis, 1995.
3. Austruma S., Savicka S. Konsultants vizuālajā mākslā pamatskolai. – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2000.
4. Landau M., Landau K. Vizuālā māksla. – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2000.
5. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 1995.
6. Rubenis A. Senās zīmes un simboli. – Rīga: Vides aizsardzības kluba Arkādijas nodaļa, 1990.
7. Latvju raksti. 1.-3. krājums. – Rīga, 1924-1931.
8. Mackova J. Atraktā debess. – R: a/s “Preses Nams”, 1995.
9. Filips N. Mitoloģija. – R: Apgāds Zvaigzne ABC, 2001.
10. Pirmo zināšanu enciklopēdija bērniem, Māksla un mūzika. – R: Apgāds “Jāņa Sēta”, 1997.
11. Kupča I., Vītola I. Valsts Mākslas muzejs. – Lielvārde: Apgāds “Lielvārds” , 1997.
12. Prette G., Kanaldo A. Creativita ed espressione. – 1981.
13. Kent S. Composition. – London, A Dorling Kindersley book, 1995.
14. Karuso L. Colour. – London, A Dorling Kindersley book, 1995.
15. Janura G. Friedensreich Hundertwasser. – Kōln, Benedict Taschen Verlag GmbH, 1996.
16. Esher/Cordon Art. – Baarn, Holland, 1991.
17. Mākslas žurnāls “Studija” – Jelgava: “Neptuns”, 1999-2000.
18. Kultūras žurnāls “Māksla plus”. – R: Apgāds “Jāņa Sēta”, 1998-2002.


Kompozīcijas priekšmeta programmu sastādīja
Ieva Muzikante  2020.


Ielādēju...

Kalendārs
<< Jūlijs 2024 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031