BALDONES MĀKSLAS SKOLA


Mācību priekšmeta
 ZĪMĒŠANA
 programma

Apjoms – 340 stundas

Mērķis:
Apgūt zīmēšanas un grafikas pamatprincipus un kompozicionālos paņēmienus, tehnikas, prast tos pielietot, zīmējot, veicot radošus vingrinājumus vai patstāvīgi īstenojot savas radošās idejas dažādos materiālos.

Uzdevumi:
1.māc. gadā:  Iepazīties ar zīmējuma pamatprincipiem un pamatelementiem, veikt vingrinājumus.
2. mācību gadā:  Veikt grafiskos vingrinājumus, attīstīt tēlaino domāšanu, ļaujot abstrahēties no reālās situācijas ar fantāziju un tēlošanas jēdzienu apzināšanu.
3. mācību gadā:  Pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, zīmējot, izpildot vingrinājumus.  Veidot prasmi vērot, salīdzināt, analizēt, pamanīt, iepazīstot apkārtējo pasauli, noskaidrojot priekšmetu, dabas formu konstruktīvo uzbūvi.  Iegūt pamatzināšanas par gaismēnas, apjoma un telpas attēlošanas likumiem.
4. mācību gadā:  Turpināt apgūt un patstāvīgi pielieto zināšanas par gaismēnu, apjomu un telpas attēlošanas likumiem, priekšmetu konstruktīvo uzbūvi, materialitāti, tonalitāti.  Pastiprināti pievērsties ilgtermiņa zīmējumam.
5. mācību gadā:  Attīstīt patstāvīga radošā darba spējas.  Izstrādāt lielāka apjoma noslēguma darbu.

Mācību darba formas un metodes:
Mācību stunda, kurā apvienojas teorētisko zināšanu apguve ar praktiskiem vingrinājumiem un paveiktā analīzi, izvērtējumu: tēmas izklāsts, pārrunas, individuāls radošs darbs, konsultācijas.

Mācību sasniegumu vērtēšana:
Zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu skalā, vērtēšana notiek:

 • uzsākot risināt tēmu – ievadvērtēšana, kurā noskaidro audzēkņu sākumzināšanas un konkrētā uzdevuma izpratni;
 • darba procesā – organizējot pārrunas darba procesā par piedāvātajiem tēmas risinājumiem un to atspoguļojumu uzmetumos un skicēs (pašvērtējums, grupas biedru vērtējums, skolotāju vērtējums);
 • izvērtējot konkrētā darba rezultātu;
 • tēmu noslēdzot, salīdzinot ar plānoto rezultātu, kādā līmenī apgūta tēma;
 • izvērtējot projektus noslēguma darbus;
 • semestra vai mācību gada beigās – darbu skatēs ar atzīmi, ko ieraksta liecībās:
  • augsts apguves līmenis:  izcili – 10, teicami – 9
  • optimāls apguves līmenis:  ļoti labi – 8, labi – 7, gandrīz labi – 6
  • vidējs apguves līmenis:  viduvēji – 5, gandrīz viduvēji – 4
  • zems apguves līmenis:  vāji – 3, ļoti vāji – 2, ļoti, ļoti vāji – 1.
  • Ja atzīme zemāka par 4, programma nav apgūta.

Mācību darbam nepieciešamais aprīkojums:

 • programmas īstenošanai nepieciešama mācību telpa (mācību priekšmetā kompozīcija – izglītojamo skaits grupā ne vairāk kā 12 cilvēki, telpas platība uz vienu izglītojamo ne mazāka kā 2,5 kv.m., tātad 30 kv.m.);
 • galdi un krēsli atbilstoši izglītojamo skaitam grupā, materiālu un mācību līdzekļu skapji, informācijas planšete (tāfele) un siena ar eksponēšanas iespējām;
 • programmas apguves nodrošināšanai skolā ir mācību un metodiskā literatūra, audzēkņu darbu fonds, video un foto materiāli;
 • mācību skatēm un izstādēm darbnīcu sienas, gaiteņi, foajē;
 • programmas apguves nodrošināšanai nepieciešami materiāli: balts un krāsains dažāda biezuma un pielietojuma papīrs un kartons; darba rīki: dažāda platuma un cietības zīmuļi, flomasteri, spalvas, spalvaskāti, otas, lināli, spraudītes, līmlentas un skavas, līme, auklas u.c. ar konkrētiem mācību cikliem saistīti materiāli un darba rīki.


Zīmēšanas mācību priekšmeta programmas satura apguves secība

Nr.p.k.

Tēma

Zināšanas, prasmes, iemaņas

Stun-du skaits

I mācību gads  I semestris

1.

Skicēšana

Vienkāršu sadzīves priekšmetu skicēšana

4

2.

Līnija

Līniju veidi, to izmantošana grafiskās kompozīcijās.  Veidot pamatprasmes un iemaņas grafiskās izteiksmes līdzekļu izmantošanā.  Iztēli rosinoši darbi.  Eksperimenti ar maateriāliem un tehniskajiem paņēmieniem.

10

3.

Klusā daba

Pamatzināšanas, prasmes un iemaņas par vienkāršu sadzīves priekšmetu zīmēšanu.

8

4.

Portrets

Cilvēka seja, mīmika.  Fantāzijas un tēlošanas jēdzienu apzināšana.  Dekoratīva stila zīmējumi.

10

 

 

KOPĀ:

32

I mācību gads, II semestris

5.

Skicēšana

Vienkāršu sadzīves priekšmetu zīmēšana, pievēršot uzmanību raksturīgajam un atšķirīgajam.  Pamatzināšanas par cilvēka figūras skicēšanu, iepazīties ar ķermeņa proporcijām.

4

6.

Tonāls zīmējums

Laukumu attiecības grafiskā kompozīcijā.  Fantāzijas un tēlošanas jēdzienu apzināšana.  Dekoratīva stila tonāls zīmējums

8

7.

Klusā daba

Vienkāršu sadzīves priekšmetu zīmēšana.  Konstrukcija.

4

8.

Cilvēka zīmēšana

Cilvēka zīmēšana, ķermeņa proporcijas, izmantot savākto skiču materiālu.  Iegūt pamatzināšanas par kopijas veidošanu.

8

9.

Dzīvnieka zīmēšana

Dzīvnieku zīmēšana, turpināt attīstīt prasmes un iemaņas vērot un salīdzināt, pamanīt atšķirīgo un raksturīgo.

8

10.

Augu valsts zīmēšana

Iegūt elementāras zināšanas, prasmes un iemaņas par augu valsts zīmēšanu.  Iepazīties ar ritma, kontrasta un ornamenta jēdzieniem.  Iztēli rosinoši darbi.

 

 

 

KOPĀ

36

II mācību gads, I semestris

1.

Skicēšana

Cilvēka figūras skicēšana, ķermeņa proporcijas, iepazīties ar kustības attēlošanas pamatiem.  Zināšanas par vienkārši ģeometrisku ķermeņu konstruktīvo uzbūvi.

6

2.

Līnija

Līnija kā noskaņojuma, emociju izteiksmes līdzekli radošajā darbā.  Fantāzijas un tēlošanas jēdzienu apzināšana.  Patstāvīgs izteiksmes veids.

8

3.

Klusā daba

Ģeometrisku ķermeņu konstrukcija, apjoma attēlošana.  Attīstīt tehniskas iemaņas, strādājot dažādās tehnikās un ar dažādiem materiāliem.

6

4.

Lineārā perspektīve

Iegūt zināšanas par ārtelpas lineāro perspektīvi, veidojot kompozīcijas ar augstu, vidēju un zemu horizonta līniju.

8

5.

Portrets

Sejas proporcijas, mīmika.  Radoši iztēles zīmējumi.  Eksperimenti ar materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem

4

 

 

KOPĀ

32

II mācību gads, II semestris

6.

Skicēšana

Vienkāršu sadzīves un ģeometrisku ķermeņu skicēšana.  Konstruktīvā uzbūve, apjoma attēlošana.  Cilvēka figūru skices.  Proporcijas, kustības attēlošanas pamati.

6

7.

Klusā daba

Priekšmetu raksturojums.  Padziļināt izpratni par konstrukciju, apjoma attēlošanu.  Gaismēna.

6

8.

Dzīvnieku zīmēšana

Proporciju atšķirības, individuālie raksturojumi.  Patstāvīgs izteiksmes veids.  Iztēli rosinoši darbi.

6

9.

Cilvēka figūras zīmēšana

Proporcijas, kustība, siluets.  Aprakstoša zīmēšana.  Skiču materiālu analīze un izmantošana.  Figuratīva un dekoratīva stila zīmējumi.

8

10.

Ornaments

Ritms, simetrija un asimetrija.  Jēdzienu apzināšana.  Eksperimenti ar materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem.  Abstrakta un dekoratīva stila zīmējumi

6

11.

Augu valsts zīmēšana

Apzināti izvēlēties un attēlot to, ko redz, atceras un iztēlojas.  Fantāzijas un tēlošanas jēdzienu apzināšana

6

 

 

KOPĀ

36

III mācību gads, I semestris

1.

Skicēšana

Sadzīves priekšmetu skicēšana, ātrzīmējumi.  Konstrukcija, apjoms.  Vizuālās informācijas vākšana.  Proporcijas, kustības attēlošanas pamati, pārspīlējums.

6

2.

Līnija

Līnija kā noskaņojuma, emociju, izjūtu un asociāciju izteiksmes līdzeklis radošā darbā.  Dekoratīva stila grafiskas kompozīcijas.  Eksperimenti ar materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem.  Iztēli rosinoši darbi.

10

3.

Klusā daba

Priekšmetu forma un uzbūve. Apjoms, gaismēna.

6

4.

Lineārā perspektīve

Uzbūves zīmējumi.  Iekštelpas un ārtelpas konstruēšana ar satekpunktu palīdzību.

4

5.

Portrets

Sejas uzbūve, proporcijas, raksturs.  Iztēli rosinoši darbi.  Gūt pieredzi katram tuva saturiska risinājuma attēlojumam.

6

 

 

KOPĀ

32

 

 

 

 

III mācību gads, II semestris

6.

Skicēšana

Ģeometrisku ķermeņu uzbūve un apjoms, gaismēna.  Skices, ātrzīmējumi.  Proporcijas, kustības attēlošanas pamati, pārspīlējums.  Ekspresīvā zīmēšana.

4

7.

Klusā daba

Konstrukcija, apjoms, gaismēna.  Lineārā perspektīve.  Zīmējums ar spalvu un tušu.

6

8.

Dzīvnieku zīmēšana

Proporcijas, individuālie raksturojumi.  Iztēles un fantāzijas jēdzienu apzināšana.  Meklēt piemērotāko savu ideju izteiksmei.  Paskaidrot savu pieeju.q

6

9.

Cilvēka zīmēšana

Daudzfigūru kompozīcija.  Skicēs un ātrzīmējumos savāktās informācijas izmantošana.  Figuratīva un dekoratīva stila kompozīcijas.

6

10.

Optisks ornaments

Ritms, simetrija un asimetrija.  Jēdzienu apzināšana.  Eksperimenti ar materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem.  Abstrakta un dekoratīva stila zīmējumi.

6

11.

Augu valsts zīmēšana

Apzināti izvēlēties un attēlot to, ko redz. atceras un iztēlojas.  Fantāzijas un tēlošanas jēdzienu apzināšana.

6

 

 

KOPĀ

36

IV mācību gads, I semestris

1.

Skicēšana

Sadzīves priekšmetu skices, apjoms, gaismēna.  Cilvēku figūras kustībā, pārspīlējums.  Ogle.

4

2.

Klusā daba

Uzbūves zīmējums (kompozīcija, proporcijas, lineārā perspektīve), ēnu iedalījums, štrihs.

8

3.

Lineārā perspektīve

Uzbūves zīmējums, ārtelpa (divi satekpunkti), dažāda augstuma horizonta līnijas.  Absurda kompozīcija.

6

4.

Portrets

Analītiska zīmēšana.  Izteikt un attīstīt vizuālas idejas skicēs.  Patstāvīgs izteiksmes veids.  Fantāzijas un tēlošanas jēdzienu apzināšana.  Dažādas grafikas tehnikas.  Dekoratīva stila zīmējumi.

10

5.

Brīva kopija

Attīstīt iemaņu kopēšanā.  Objektīva zīmēšana.

4

 

 

KOPĀ

32

IV mācību gads, II semestris

6.

Skicēšana

Skices, uzmetumi (priekšmeti, priekšmetu grupas, interjers).  Cilvēku figūras kustībā, pārspīlējums.  Ekspresīvs zīmējums.

6

7.

Klusā daba

Materialitātes un apjoma uzdevums (sadzīves priekšmetu klusā daba).  Ilgtermiņa zīmējums.

8

8.

Cilvēka zīmēšana

Sižetiska daudzfigūru kompozīcija.  Kontrasts un gaismēna.  Organizēt un pielietot vizuālo materiālu.  Radošs iztēles zīmējums.  Figuratīva stila ilgtermiņa darbs.

8

9.

Augu valsts zīmēšana

Zīmējumi no dabas, pēc atmiņas un iztēles.  Eksperimenti ar materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem.

8

10.

Brīva kopija

Attīstīt iemaņas kopēšanā.  Objektīva zīmēšana.

6

 

 

KOPĀ

36

V mācību gads, I semestris

1.

Skicēšana

Sadzīves priekšmeti, priekšmetu grupas (konstrukcija, apjoms, gaismēna).  Cilvēka figūra kustībā.  Interjers, augi, dzīvnieki,  Ekspresīvs zīmējums.  Sangīna, ogle.

8

2.

Klusā daba

Lineāri īstermiņa uzdevumi zināšanu nostiprināšanai.  Uzbūves zīmējums (ģeometriskas formas priekšmetu grupas kompozīcija, perspektīve, konstrukcija).

6

3.

Klusā daba

Klusās dabas kompozicionālas skices, izmantojot dažādus zīmēšanas materiālus.  Materialitātes un apjoma uzdevumi.

6

4.

Klusā daba

Konstrukcijas zīmējumi ar ēnu modelēšanu.  Ogle, sangīna, tušas mazgājums.

10

5.

Izvērtējums

Darba procesa un rezultāta analīze un vērtējums, pārējo grupas dalībnieku informēšana.

2

 

 

KOPĀ

32

V mācību gads, II semestris

1.

Tematiska daudzfigūru kompozīcija

Prast attēlot figūru uzbūvi, proporcijas, kustību, tonālās attiecības, telpiskumu un materialitāti.  Meklēt piemērotāko veidu savu ideju izteiksmei.  Paskaidrot savu pieeju.

24

2.

Eksāmens zīmēšanā

Patstāvīgi veikts darbs, kas atbilst programmas “Vizuāli plastiskā māksla”noslēguma prasībām.

10

3.

Eksāmena darba noformēšana

 

2

 

Kalendārs
<< Maijs 2020 >>
POTCPSSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031